Use the search field above to filter by staff name.
Brooke Groff
Kindergarten Teacher
717-684-9780
Heather Haldeman
3rd Grade Teacher
717-684-9780
Jessica Herr
Autistic Support Teacher
717-684-9780
Megan Herr
1st Grade Teacher
717-684-9780
Jillian Herrschaft
4th Grade Teacher
717-684-9780
Justin Houghton
Elementary School Counselor
717-684-9780
Esther Huynh
Elementary Teacher
717-684-9780
Aileen Kemmerly
ESL Teacher
717-684-9780
Jillian Kemmerly
Speech Pathologist
717-684-9780
Jennifer Kessler
Special Education
717-684-9780
Kelley Kinard
3rd Grade Teacher
717-684-9780
Cassidy Krall
Special Education
717-684-9780
Tara McCarty
3rd Grade Teacher
717-684-9780
Kayla Noll
Instrumental Music Teacher
717-684-9780
Mark Peters
Music Teacher
717-684-9780
Andrea Rider
4th Grade Teacher
717-684-9780
Daphne Sellers
Special Education Teacher
717-684-9780
Emily Spezial
Special Education Teacher
717-684-9780
Laura Splain
Assistant Food Service Coordinator
Amber Stockslager
Teacher
717-684-9780